امتیاز کاربران

امتیاز:     3.75 تعداد رای:     4

طراحی نقشه توسعه فردی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و اجرا و ارزشیابی اجزاء نقشه

      نيروي انساني نخبه از عمده عوامل مهم رشد و توسعه هر كشوري است، به طوري كه با قاطعيت مي توان گفت که این عامل در اولويت نسبت به ساير عوامل قرارگرفته و بديهي است كشورهايي به رشد و توسعه واقعي دست خواهند یافت که دركنار منابع طبیعی، دانش و تكنولوژي از نيروي انساني با دانش بالا نيز برخوردار باشند. امروزه نه تنها در كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي پيشرفته نيز برنامه ريزي براي رشد و ارتقاء استعدادهاي درخشان جزء برنامه مدون آموزشي دانشگاه ها است(1). افراد با استعدادهاي درخشان، كساني هستند كه به علت توانايي هاي برجسته شان داراي قابليت عملكرد بالا هستند. اين افراد نياز به برنامه هاي آموزشي و خدمات متمايز دارند تا بتوانند دينشان را به خود و جامعه ادا کنند(2).
     یکی از مهم ترین جنبه های تفاوت فردی، تفاوت در استعداد است. رسالت عمده آموزش، کشف استعدادهای فردی و هدایت آنها به سوی شکوفایی است. دانشجویان استعداد درخشان و برتر نه تنها به لحاظ توانایی ها بلکه در شیوه های یادگیری و برنامه های درسی نیز از سایر دانشجویان همسن خود متفاوت هستند. نیازهای یادگیری ویژه در آنها مستلزم بکارگیری استراتژی ها و رویکردهای ویژه است به طوری که آموزش برای استعداد درخشان مستلزم  بکارگیری استراتژی های ویژه در حیطه های برنامه ریزی، ارزشیابی و تدریس همچنین توجه به توسعه فردی، اجتماعی و عاطفی آن ها نیز می باشد(2).
جهت شکوفایی و رشد استعدادهای دانشجویان استعداد درخشان، برنامه ریزی مناسب ضروری می باشد. یکی از مواردیکه در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد، برنامه ریزی جهت رشد و توسعه فردی دانشجویان می باشد. توسعه فردی فرایند مستمر ارزیابی نیاز های آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است.  توسعه فردی توسط سیستمی که بطور مرتب میزان پیشرفت را ارزیابی و برای قدم های بعدی برنامه ریزی می کند، پایه گذاری می شود. مستند سازی این فرایند که همان “برنامه توسعه فردی” یا PDP (Personal Development Program) است، به افراد و به سیستم کمک می کند که اولویت های خود را مشخص نموده و فرایند پیشرفت هر فرد را پایش کرده و قدم های مثبتی برای حمایت از آنان بردارد (3) .
        برای طراحی یک برنامه پیشرفت فردی موفق ، برنامه ریزان هم رویه های استاندارد و هم موارد زمینه ای ویژه را در نظر می گیرند. برخی از این موارد بیشتر بر کار مدیران مبتنی است: مثلا فراهم سازی منابع، ایجاد ساختار و فرهنگ سازمانی، اطمینان از عدالت و تساوی، توسعه رهبری، حمایت از استفاده مفید از استانداردها و چهارچوبها و ارزیابی برنامه توسعه فردی بیشتر به برنامه ریزان آموزشی ارتباط خواهد داشت. (4).
       برای درک بهتر یک برنامه می توان از نقشه استفاده نمود. یک نقشه نمایش تصویری عناصر کلیدی برنامه و ارتباطات بین آنها است. از طریق این نقشه فراگیران قادر خواهند بود تشخیص دهند که چه چیز را، کی، کجا وچگونه می توانند بیاموزند.  به عبارت دیگر طراحی نقشه یک برنامه می تواند وضوح آن برنامه را برای کلیه افراد ذینفع همچون استاد، دانشجو، برنامه ریزان، مدیران، محققین بیشتر نماید(5).
  همانگونه كه نقشه ها مي توانند در ايجاد بينش عميق تر نسبت به محيط پيرامونمان به ما كمك نمايند. نقشه یک برنامه نیز در اصلاح و بهبود و توسعه برنامه و نهايتاً ارتقاء آموزشی مؤثر مي باشد. اين نقشه ها همچون نقشه هاي مفهومی كه اولين بار توسط آزوبل ارائه شد مي توانند براي كمك به ذينفعان برنامه شامل دانشجويان، اساتيد، مديران مؤسسات آموزشي، برنامه ريزان  و  محققين در درك ساده تر ارتباط اجزاء آن استفاده  شود(6). دانشگاه های سراسر دنیا از نقشه برداری برنامه استفاده می کنند تا برنامه عملیاتی را تشخیص داده و از طریق آن برنامه را مجدداً تعریف و تنظیم نمایند.
     عبارت  نقشه برنامه استعداد درخشان یا Talent Mapping  از دو واژه Talent به معنای با استعداد و Mapping به معنای نقشه یا نقشه برداری تشکیل شده است. این عبارت با الهام از نقشه برنامه درسی یا  Curriculum Mapping طراحی شده است.  نقشه برنامه درسی  اولین بار توسطانگليس  ( Fenwick W English).در سال 1978 مطرح شد و پس از آن در سال 1990 توسط جاکوبزHeidi Hayes Jacobs)) بسط و توسعه داده شد، از آن پس متخصصين آموزش در حوزه هاي مختلف ضمن كاربرد آن در مؤسسات آموزشي، رويكردهاي مختلفي به آن داشته اند(6).هاردن(Harden) در سال 2001 نقشه برنامه درسی را در آموزش پزشکی معرفی نمود. او در این باره می گوید: نقشه برنامه درسي يك نمايش فضايي از اجزاء مختلف برنامه درسي است، به نحوي كه همه تصوير و ارتباطات و اتصالات بين قسمت هاي مختلف نقشه به آساني ديده مي شود. اين تصوير كامل براي همه ذي نفعان برنامه معنادار و مفيد خواهدبود (7). بنابراین  نقشه هر برنامه  در واقع مي تواند ابزار يا فرايندي باشد كه به اين ذي نفعان كمك مي كند تا چشم اندازشان را نسبت به برنامه توسعه داده و آن را تقويت كرده و بهبود  بخشند.
     Talent Mapping فرصتی برایآزمون محتوایتحت پوششاست کهبازتابی ازآموزش نظام منددر جهتاستانداردها رانشان میدهد.این نقشهاطلاعاتی برایآزمون میزان اثربخشی اجزاء برنامه توسعه فردی دانشجویان استعداد درخشان  و اطلاعاتی رادر موردزمان واقعیمورد نیازو مهارتهایپیش نیاز برایارتباط بابخشهای مختلف را ثبتمی کند. نقشهطرح ریزی شده،برنامه موردانتظار رانشان می دهد وچارچوب احتمالیاست براینقشه روزانهو بهطور پیوستهبازنگری میشود. نقشه عمومی،فواصل ونواقص رامشخص کرده،از ارزیابیاستانداردهای اصلی اطمینانحاصل میکند، فرصتهایارزیابی رامستند میکند وابزاریست برایارتباط میاناساتید،دانشجویان استعداد درخشان و مدیران و برنامه ریزان.  Talent Mapping،توانمندیهای لازم راکه برایهردانشجوی استعداد درخشان ضروریستمشخص میکند؛ بااستفاده ازگفتگوی بیناعضاء امکانفهم وهماهنگی مشترکرا ایجاد می نماید، ارزیابیها ومعیارهای مشترکیرا ارائهنموده تاهماهنگی راافزایش دهد،مشارکت میاناعضاء حرفهای راافزایش می دهدو ازدانشجویان در ترمهای اول حمایتنموده وقابلیت وشایستگی در آنان ایجاد مینماید. همچنین نقش مهمی را در دانشگاههای کشور ایفا می کند و فرایندی است که نیازهای آینده استعدادهای برتر را تعیین می نماید وضعیت حال دانشجویان  را  جهت براورد نیاز ها ارزیابی نموده و یک برنامه استراتژیک را برای مهارت های تعیین شده و خلائ های موجود ارائه می دهد.           
      با توجه به موارد ذکر شده و مزایای طراحی نقشه در اجرای برنامه  و اهمیت توسعه فردی در دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه و  همچنین از آنجایی که این طراحی نقشه تا کنون در کشور اجرا نشده، بر آن شدیم تا نقشه توسعه فردی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان را طراحی،اجرا و ارزشیابی نماییم.

نظرات

هیچ پیامی وجود ندارد!