امتیاز کاربران

امتیاز:     2.00 تعداد رای:     3

ارائه چارچوب مناسب آزمون گواهینامه طبابت برای پزشکان عمومی کشور

دانشکده های پزشکی، از مهمترین مراکز آموزش عالی در ایران ودنیا محسوب می شوند که وظیفه خطیر تربیت پزشکانی را بعهده دارند که باید ضمن حاذق بودن بتوانند نیازهای جامعه را درک کرده و از عهده حل مشکلات فردی و اجتماعی مردم برآیند(1). هدف كلي و غایی  اين دانشكده ها، تربيت پزشكاني توانمند به منظور تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت آحاد مردم است (2).
با توجه به نقشي كه دانشگاهها در توسعه ملي منابع انساني دارند و بايد فارغ التحصيلاني را تربيت كنند كه بتوانند مشكلات بهداشتي جامعه را حل كنند و با توجه به اينكه دانشگاهها بايد به تغييرات مداوم در سطح جهاني و كشوري و در حل معضلات اجتماعي در حال و آينده واكنش مناسب داشته باشند(3)، اين سئوال مطرح مي شود كه ، آیا دانش آموختگان پزشکی ما قادر به پاسخگویی نیازهای جامعه می باشند ؟اصلی ترین معیار پاسخگویی اجتماعی برنامه درسی پزشکی، میزان موفقیت برنامه درسی آموزش پزشکی در تربیت پزشکان توانمند می باشد(4).در مقاطعو مراحل مختلفآموزش پزشکی ، ارزيابي آموخته هاي دانشجويانهمواره مدنظر دست اندركاران آموزش پزشكيبوده است،تا بدینوسیله بتوانند دانش آموختگان خودرا برای کارکردن درچنین محیط هایی آماده نمایند(5).
دراین خصوص آزمونها بعنوان  نیروی انگیزه و موتور محرکه ای برای دانشجویان ست که  آنهارا ترغیب می کند تایاد بگیرند.ازیک سو،دانشجویان برای آزمونهاارزش فوق العاده ای قائل هستندوازسوی دیگرآزمون هایی که توانایی های گروه پزشکی راتایید می کنند برای حفظ عدالت آموزشی نیزبسیار با اهمیت می باشند. آزمونها نقطه مرکزی پاسخگویی به جامعه را تشکیل می دهند.از حقوق مسلم افراد جامعه است که بدانند فارغ التحصیلان دانشگاه ها از چه میزان توانایی برخوردار بوده و چه مسئولیت هایی را می توان به آنها واگذار کرد .دررشته هایی نظیر رشته های علوم پزشکی بنابه حساسیت این مسئولیت ها، دانشگاه ها نیز مسئولیت دارند که نشان دهند فارغ التحصیلان آنها از تواناییهای موردنیاز برای برعهده گرفتن مسئولیت های جامعه برخوردار می باشند و باید به این ترتیب از اعتبار خود دفاع کنند( 6).در ايران نیزدانشجویان  رشتهپزشكي عمومي طي هفت سال دوره خودرادر چهار مقطع علوم پايه،فيزيوپاتولوژي،كارآموزيو كارورزي طی می کنند، هر دانشجو در طي تحصيلبايد در دو امتحانجامع علوم پايه و پيش كارورزي شركت كنند(7).آزمون جامع پيشكارورزي در پاياندوره كارآموزي برگزارميشود وشرط شركت در آن، قبولي در كليه دروس و بخش هاي مرحله كارآموزيباليني و ثبت موضوع پاياننامه است و قبولي در آن لازمه ورودبه دوره كارورزيمي باشد با قبولي دراين آزمون،دانشجويان وارد دوره كارورزي مي شوند و درصورت كسب توانايي هاي لازمموفق به اخذ دانشنامهپزشكي عمومي خواهندشد.(8).
این دانش آموختگان،اجازه  طبابت مستقل  درسطح پزشك عمومي راخواهند داشت اين مرحله همچنين بعنوان مبنايي براي آموزشهاي بعدي در رشته هاي تخصصي نیز  مي باشد. پزشكان عمومي در كشور ما، بعنوان محصولات اين برنامه آموزشي بطور اوليه مسئول ارائه خدمات جامع براي هر فردي كه جوياي خدمات پزشكي مي باشند، بوده ودر بسياري ازموارد نيز مديريت تيم ارائه خدمات پزشكي را بر عهده دارندباتوجه به اين جامعيت درارائه خدمات، این سئوال که آیا دانش آموختگان پزشکی ما می توانند بطورمناسب مسئولیت این شغل خطیر رابپذیرند؟ مطرح بوده است ( 6). درهرحال،بیشتر آزمون ها و سنجش ها حول این اهداف اصلی طراحی می شوند وسعی می شود تا دانش آموختگان دراین زمینه های حرفه ای پرورش یابند تادرعملکرد آتی خوددرجامعه دچار مشکل نباشند.نمره آزمون به منزله گواهی و تصدیق آن توانمندی درفرداست واین مورد، درآموزش پزشکی بسیاربااهمیت ست.چراکه تاییدی بروجودآن توانمندی ست و معنی آن این است که احتمالا" فردمی تواند با کمترین خطا این توانمندی رابرای ارائه خدمت درجامعه انجام دهدالبته می توان به گونه ای دیگر به این مساله نگریست که فردبدون مهارت لازم ، باگواهی کاذب وارد جامعه شده و خطرات بسیاری متوجه آحادافرادجامعه می شود (9).
باتوجه به حساسیت شغلی پزشکان عمومی  ونقش خطیرآنان در ارتقاء سلامت جامعه ، به نظر می رسد که باید با حساسیت خاصی به مقوله آزمون های جامع چه از نظر محتوا و چه از نظر نحوه ارزیابی، نگریست.دراینجا این سئوال مطرح بود که آیا این آزمون ها بدرستی می توانند توانمندی های اصلی و پایه ای راکه برای پزشکان عمومی برشمردیم، ارزیابی نماید؟ آیا صرفا" موفقیت در این آزمون ها به معنی آنست که دانش آموختگان پزشکی عمومی ما از توانمندی لازم برخوردارند؟این نمونه ای از سئوالاتی ست که محققین را برآن داشت که به مطالعه ای در این خصوص  بپردازند .این مطالعه باهدف ارائه چارچوب مناسب آزمون گواهینامه  طبابت برای پزشکان عمومیدر ایران انجام شده است.

نظرات

هیچ پیامی وجود ندارد!