امتیاز کاربران

امتیاز:     3.33 تعداد رای:     3

بازنگری، اجرا و ارزشیابی کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی بر مبنای نیازهای بومی و منطقه ای، گامی بسوی آموزش پزشکی پاسخگو

امروزه، ضرورت بازنگري جدي در برنامه­ هاي آموزش پزشکی و پاسخگویی در مقابل نیازهاي اجتماع به شکل بسیارگسترده ­اي در سرتاسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است. با پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، توقع عمومی از پزشکی، از نظر وسعت و عمق اطلاعات و کیفیت و کمیت ارائه خدمات افزایش یافته و در اکثر کشورها، تقاضا برای خدمات پزشکی به حد انفجار رسیده است. مهم­ترین دغدغه پزشکی در قرن بیست و یکم تلاش در جهت رسیدن و اثبات این موضوع است که دانشگاه های علوم پزشکی، بیشترین نقش را در بهبود عملکرد سیستم ارائه خدمات بهداشتی دارند و این کار را نه تنها با همسو کردن برنامه آموزشی خود با اولویت های سلامت جامعه انجام می دهند، بلکه سعی می کنند با توجه بیشتر به پیش بینی نیازهای سلامت و منابع انسانی جامعه، اطمینان یابند که فارغ التحصیلان علوم پزشکی مناسب ترین خدمت را در مناسب ترین مکانی که نیاز به آن خدمت دارد، ارائه می دهند. این دغدغه در واقع همان پاسخگویی اجتماعی است .
در سال های اخیر و با رشد روزافزون جمعیت و تغییر در سیمای بیماری ها و آسیب ها و با افزایش شکاف بین جوامع فقیر و غنی ، چه درون یک کشور و چه در بین کشورهای مختلف، و همچنین با تخصصی تر و گران تر شدن مراقبت های پزشکی، ضرورت بازنگری جدی در برنامه های آموزش پزشکی به شکل بسیار گسترده­ای در سرتاسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است تا این برنامه­ها بتوانند با تغییرات فوق وفق یابند ( 1). در تعریف سازمان جهانی بهداشت(world Health Organization)  آمده است که دانشکده های پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع ، دانشکده هایی قلمداد می شوند که " فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و خدماتی آن دانشکده ها به سمت پاسخگویی به اولویت های سلامت جامعه، منطقه و کشوری که مسئولیت خدمات رسانی به آن را بر عهده دارند، سوق داده می شود. همچنین، اولویت های سلامت نیز باید به صورت مشترک از طرف دولت­ها، سازمان های مراقبت های بهداشتی، متخصصین مراقبت های بهداشتی و آحاد جامعه مشخص گردند (2). با این تعریف، دانشکده پزشکی در مقابل اجتماع باید برنامه های آموزشی، پژوهشی و خدماتی خود را به شیوه ای مورد بازنگری قرار دهند که در آن، اولویت های سلامت جامعه، منطقه و کشور تحت پوشش خود را مورد توجه قرار داده باشند. هدف بازنگری، مسئولیت پذیر نمودن دانشکده پزشکی در مقابل برون دادهای خود از جمله فارغ التحصیلان، نتایج مطالعات پژوهشی در شیوه های ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی است. پذیرفتن چنین مسئولیتی به نوبه خود باعث خواهد شد مراقبت های بهداشتی و درمانی ارائه شده توسط دانشکده های پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع از چهار شاخص مهم و حیاتی بهبود و ارتقاء کیفیت، عدالت و برابری، مرتبط بودن با نیازهای جامعه و هزینه – اثربخشی برخودار گردد (3-8).
این نکته زمانی اهمیت حیاتی خود را آشکارتر می نماید که دریابیم در چشم انداز نظام آموزش علوم پزشکی کشور در افق 1404، به پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه به عنوان یکی از ارکان اساسی این نظام تاکید موکد شده است (9).

نظرات

هیچ پیامی وجود ندارد!