امتیاز کاربران

امتیاز:     4.41 تعداد رای:     11

فرآیند بهبود برنامه ریزی توسعه فردی (PDP) اعضاء هیئت علمی

          توسعه فردی و یا توسعه شغلی و حرفه ای فرایند مستمر ارزیابی نیاز های آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است.  توسعه فردی توسط سیستمی که بطور مرتب میزان پیشرفت را ارزیابی و برای قدم های بعدی برنامه ریزی می کند، پایه گذاری می شود. مستند سازی این فرایند که همان «برنامه توسعه فردی» یا PDP (Personal Development Program)است به پرسنل و به سیستم کمک می کند که اولویت های خود را مشخص نموده و فرایند پیشرفت هر فرد را پایش کرده و قدم های مثبتی برای حمایت از افراد بردارد.(1). برنامه توسعه فردي PDP   در واقع فرآيندي است كه به فرد كمك مي كند كه به دانسته ها ، عملكرد ها و موفقيت هاي خود فكر كند و براي توسعه و پيشرفت فردي ، آموزشي و شغلي خود برنامه ريزي نماید(2).
         در این برنامه نگرشی پاسخگو به توسعه فردی، آموزشی و شغلی نشان داده خواهد شد. فرد قادر خواهد شد مشخص کند برای بهبود برخی چیزها چه باید انجام دهد، قادر به ایجاد راهکارهایی برای توسعه خود خواهد بود و می تواند پیشرفت به سمت دستیابی به اهداف را کنترل و مرور نماید. همچنین افراد را قادر خواهد ساخت تا در صورت لزوم استراتژی خود را تغییر دهد و استراتژی های فردی خود را تعدیل نموده و حسابرسی کند(3).
      کیفیت یک دانشگاه، در گرو کیفیت و توان علمی اعضای هیات علمی آن می باشد و یک موسسه آموزش عالی، بدون برخورداری از اعضای هیات علمی مجهز به علم و دانش، توان، قابلیت حرفه ای، تعهد و انگیزه واقعی، غیرممکن است که بتواند آموزش کیفی ارائه نماید. اعضای هیات علمی مهمترین مولفه تاثیر گذار بر دانشگاه هستند،  زیرا قادرند عملکرد و موقعیت سایر متغیرها را تحت الشعاع قرار دهند. یک دانشگاه یا دانشکده دقیقا به خاطر نوع اعضای هیات علمی آن است که خوب یا بد، اثربخش یا غیراثربخش میباشد. توسعه هیات علمی اشاره دارد به فعالیتهایی که برای بهبود عملکرد اعضای هیات علمی در همه ابعاد و جنبه های زندگی کاری و حرفه ای طراحی و اجرا میگردد و سه بعد توسعه حرفه ای، توسعه سازمانی و توسعه فردی را در بر میگیرد که هر کدام از این ابعاد، مولفه های موثر بر توسعه اعضای  هیات علمی را شامل میشود. با توجه به اهمیت و جایگاه اعضای هیات علمی در دانشگاهها در پیشبرد رسالتها و ماموریتهای نظام آموزش عالی از یک سو و شکل گیری تغییرات سریع در فناوریها و چالشهای پیش روی هر موسسه آموزشی که کلیت نظام و از جمله اعضای هیات علمی را تحت تاثیر قرار میدهد، همواره نیاز است که تدابیری برای توسعه و بهسازی مستمر کلیت این نظام و به طور مشخص ارتقای توانمندیها، قابلیتهای علمی و مهارتهای حرفهای اعضای هیات علمی مورد توجه قرار بگیرد(4)
       امروزه تحقیقات متعددی به نقش کلیدی توسعه مداوم و یادگیری در مدرسین برای بهبود عملکرد آموزشی پرداخته اند. تغییرات کلی جدید در نظام آموزشی مستلزم توسعه حرفه ای مدرسین است. منابع مالی و تجهیزاتی بسیاری در جوامع پیشرفته ای همچون آمریکا صرف توسعه حرفه ای معلیمن  می شود. به عنوان مثال در سالهای 2004 -2005 دولت فدرال آمریکا مبلغی حدود 1.5 بیلیون دلار صرف توسعه حرفه ای معلمین خود نمود. بنابراین درک آنچه توسعه حرفه ای را مفید می سازد می تواند برای درک موفقیتها و شکستهای برنام های جدید آموزشی بسیار حیاتی باشد(5)
       ارائه پژوهشهایی در زمینه توسعه هیات علمی نشان میدهد به این امر چندان پرداخته نشده است؛ پژوهش انجام گرفته در بین دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان داد، کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی در سه نوع فعالیت آموزشی، پژوهشی و خدماتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست (4) . اساتید  باید از لحاظ نوآوری های تکنولوژیکی به روز شوند تا بتوانند بهترین روش ها را در زمینه های مختلف آموزشی بکار گیرند. توسعه حرفه ای  با شناسایی مزایا، خطرات و پیامدهای تکنولوژی می تواند نقش مهمی در آماده سازی اساتید داشته باشد(6).
        برای ایجاد یک برنامه پیشرفت حرفه ای موفق ، برنامه ریزان هم رویه های استاندارد و هم موارد زمینه ای ویژه را در نظر می گیرند. برخی از این موارد بیشتر بر کار مدیران مبتنی است و با خود مدرسین ارتباطی ندارد. مثلا فراهم سازی منابع، ایجاد ساختار و فرهنگ سازمانی، اطمینان از عدالت و تساوی، توسعه رهبری، حمایت از استفاده مفید از استانداردها و چهارچوبها از طریق توسعه فردی و ارزیابی برنامه توسعه فردی بیشتر به برنامه ریزان آموزش اساتید ارتباط خواهد داشت. موارد دیگری از قبیل محیط فیزیکی، سیاستها، تاریخچه  محلی و الگوهای جامعه نه به مدرس و نه به برنامه ریزان ارتباطی ندارد. بنابراین برنامه توسعه فردی می تواند توسط مدرسین، آموزش دهندگان تدریس ، برنامه ریزان  و مسئولین جامعه ایجاد شود(7).
     در اکثر مطالعات، به اقدامات انجام شده جهت توسعه ارتقای حرفه ای و فردی اعضاء هیئت علمی اشاره شده و مطالعات اندکی در زمینه نقش مدیران و برنامه ریزان در ارتفاء برنامه توسعه فردی  و تحلیل عوامل موثر بر برنامه ریزی توسعه فردی و شناسایی چالشها و ارائه راهکار انجام شده است. از این رو این فرایند با دیدگاه مدیریتی و با هدف بهبود برنامه ریزی توسعه فردی اساتید اجرا شد.

نظرات

1 1396/11/01 10:52:17
سلام لطفا قسمت اهداف و اجرا هم گذاشته شود تا بتوان با نحوه اجرای فرآیند آشنا شد